English   |     |  ورود به سايت
سه شنبه, آذر 20, 1397
مقالات
20

بازرسی فنی آسانسور - تاریخچه

در این مقاله به بررسی تاریخچه بازرسی آسانسور در ایران پرداخته شده و روند پیشرفت استاندارد آسانسور و افراد حقیقی و حقوقی تاثیر گزار در این روند نقش داشته به اختصار معرفی گردیده اند.

همواره هر پیدایش رخداد در جهان هستی دارای پیشینه تاریخی است و دانستن این پیشینه باعث پیشرفت در ادامه روند راه رخداد می شود به طوریکه امروز تحولات و پیشرفت تکنولوزی جهان خود مرهون تلاش دانشمندان گذشته است.

امیدوارم کسانی در آینده به صنعت آسانسور می آیند به ویژه بازرسی فنی آسانسور راه پیدا می کنند با خواندن این مطالب و بهره گرفتن از اقدامات گذشتگان بتوانند وضعیت بهتری در کیفیت آسانسورهای منصوبه کشور فراهم کنند.

قسمت اول: پیدایش بازرسی آسانسور

با وجود آنکه اکثر نصابان آسانسور فکرمیکنند پایه گزار استاندارد آسانسوردر ایران مهندس زارع پور بوده است، اما این طور نبوده بلکه زمان شروع استاندارد درسال 74 بوده است. در سال 74 مرحوم مهندس سادات بعدازجلسه ای درشرکت بازرسی iti (بازرسی فنی پتروشیمی) به علت عمل نکردن شالتر حد آسانسور حدود نیمی ساعت به همراه مدیران خود در آسانسور این شرکت بازرسی وابسته به وزارت نفت محبوس میشوند. که پس از این جریان از مدیران وقت سازمان استاندارد باجلسه فوری خواستار تدوین استاندارد آسانسور و اجرای این استاندارد به صورت اجباری میشود.

درسال 1377 شرکت بازرسی وکیفیت استاندارد ایران بانوشتن پیشنویسی از استاندارد آسانسور با استفاده از مدارک علمی واستاندارد معتبراروپایی برای اولین درکشور درسطح استان تهران، بازرسی آسانسور به صورت استاندارد آسانسور به مرحله اجرامیگذارد هرچندکه این عملیات زیر نظر مستقیم این شرکت انجام وتاییدیه این شرکت مستقیما به شهرداری جهت امور پایان کار ساختمان ارسال میشد. این بازرسی آسانسور به ویرایش یک استاندارد معروف شد.

در ابتدای راه مهندس داریوش منصور و عامری واحد بازرسی آسانسور در شرکت بازرسی وکیفیت ایران را پایه گزاری کردند پس از دو ماه مهندس سید مسعود کاظمی به این تیم بازرسی اضافه شد که درادامه راه مهندس زارعپور به عنوان مدیر بازرسی آسانسور و مهندس حقانی، شهریارعطاریان و بهنام جلالی به این مجموعه اضافه شدند.

مهندس منصورمدتی از بازرسی آسانسور جداشد ولی بعد از مدتی به بازرسی آسانسور بازگشت در ادامه خواهید خواند که مهندس منصور در چه مرحله ای به بازرسی آسانسور بر می گردد.

علاوه بر نامبردگان در شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد با توجه اینکه صدور پایانکار آسانسور منوط به ارائه گواهی تایید استاندارد آسانسور بود و تنها شرکت بازرسی آسانسور بود. بنابراین بایدتعداد بازرسان آسانسور افزایش پیدا میکرد. در مقطعی تعداد بازرسان این شرکت به حدود 20 نفر هم رسید.

پس ازآنکه درسطح شهر تهران بازرسی آسانسور طبق ویرایش اولیه استاندارد ادامه پیدا کرد، درسال 1380 ویرایش دومی از استاندارد آسانسور توسط کارشناسان شرکت بازرسی استانداردکیفیت ایران تدوین شد که تا سال 1382 طبق این  استاندارد بازرسی آسانسور صورت میگرفت.

قسمت دوم: تدوین استاندارد ملی

اما در آذر سال 1381 مهمترین اتفاقی که رخ داد تدوین استاندارد آسانسور به صورت ملی باشماره 1-6303 بود که با عنوان مقررات ایمنی ساختمان و نصب آسانسور تدوین گردید.

که قسمت اول آن مربوط به اسانسورهای برقی در همین سال به پایان رسید که درتدوین این استاندارد افراد زیر به عنوان اعضاء تدوین نقش داشتند:

 • احمداصل حداد رییس کمیسیون تدوین استاندارد

 • زنده یاد پرویزآزرمان

 • محمدسعیداسلامی

 • شهرام بهروز

 • سیاوش پهلوانی

 • زهرارحمتیان

 • حیدرزارعپور

 • سحرشادمند

 • حسن صدرایی شاملو

 • کریم نژاد

 • موسی نظربیگی

 • صدیقه میرابوطالبی دبیر استاندارد آسانسور ملی به شماره 6303-1

   

  پس ازآن قرارشدکه کلیه ساختمانهایی که پروانه ساختمانی شان بعدازسال 1382 درسطح کشوراست، طبق این استاندارد ملی بازرسی شودکه تصویب شورایعالی استاندارد رسید.

  اما درعمل مشخص شدکه باتوجه به عدم آگاهی نصابان آسانسورکه متاسفانه همچنان ادامه دارد امکان اجرای کامل استاندارد ودرنهایت تاییدآسانسورمنصوبه درکشور به راحتی وجود ندارد.

  در روز 15 مرداد سال 83 جلسه ای باحضورکارشناسان ومسئولان موسسه استاندارد تشکیل شدکه درآن قرارشدکه دریک بازه زمانی 79 بند از بندهای استاندارد مربوطه به درشهرستانهای بجز تهران وکرج به عنوان تخفیف درشهرستانها درنظر گرفته شود.

  در ابتدا قرار بود از سال 85 برمنبای پروانه ساختمانی استاندارد ملی در کل کشور اجباری شود اما به علت ضعف نصابان آسانسور در ابتدا شهرستانهای استان تهران، اصفهان، قم، قزوین، همدان و سمنان و شهرهای استان خوزستان اجرای کامل استاندارد ملی آسانسور به شماره 1-6303 در سال 85 برمبنا ی پروانه ساختمانی و مشهد و شیراز از سال 87 برمبنا ی پروانه ساختمانی و از کل کشور سال 89 بر مبنای پروانه ساختمانی اجباری گردید.

  قسمت سوم شرکت iei

  پس از آنکه شرکت بازرسی کیفیت واستاندارد ایران به عنوان اولین شرکت بازرسی مجوز بازرسی اسانسور اخذکرد، دوشرکت نیز به نام بازرسی مهندسی ایران (iei) و شرکت بین المللی بازرسی بهستون صنعت نوین درخواست اخذ مجوز بازرسی ازسازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی کردند.

  تقریباً درخواست هردو شرکت همزمان بود ولی هردوشرکت برای اخذ این مجوز بسیار سختی کشیده و مراحل فراوانی را طی کرد که حتی شرکت بهستون چند روز قبل از آنکه گواهی شان صادر شود رسما اقدام به تبلیغ بازرسی اسانسور کردکه صدور گواهی بازرسی آسانسور این شرکت یکسال به تعویق افتاد.

  اما به هرحال درسال 83 شرکت بازرسی مهندسی ایران موفق به اخذ گواهی بازرسی  آسانسور شد که در ابتدا راه مهندس حقانی پایه گزارآن بود. حقانی برای آنکه بارعلمی و فنی شرکت را بالا ببرد، احسان شمسی راکه سابقه کارهای نظارتی در پروژههای مختلف داشت را در این مجموعه به عنوان رییس بازرسی شرکت بازرسی مهندسی ایران افزود که میتوان به بازرسان شاخص این مجموعه ولی سردهنه، اخوان،مهدی براتی، مهندس عبادی به عنوان خروجی این مجموعه اشاره کرد.

  قسمت چهارم: شرکت بهستون

  همانطورکه قبلا گفته شد شرکت بهستون صنعت نوین اقدامات لازم راجهت اخذگواهی بازرسی آسانسورهمانزمان باشرکت بازرسی مهندسی ایران انجام داد، اماعجله درتبلیغ این شرکت باعث شدکه گواهی این شرکت یکسال دیرتر از شرکت بازرسی مهندسی ایران درروز 23 اسفند 84 صادر شود.

  درابتدا کار مهندس تبریزی اقدامات اولیه لازم جهت تهیه مدارک بازرسی انجام داد، تا آنکه مهندس منصورباردیگر به بازرسی آسانسور برگشت به عنوان مدیر بازرسی آسانسور شرکت بهستون صنعت نوین مشغول به کارشد. حضور مهندس منصور تا سال 88 دراین شرکت ادامه داشت که مهندس منصور در آذر ماه آن سال به شرکت iei بازرسی مهندسی ایران رفت و جایگزین مهندس احسان شمسی شد و در ادامه خواهید خواند که مهندس شمسی در ادامه راه بازرسی آسانسور چه نقشی دارد.

  متاسفانه حواشی شرکت بهستون صنعت نوین بسیار زیاد بود که نهایتا درسال 89 با حکم سازمان استاندارد مجوز این شرکت باطل شد. از خروجی این مجموعه می توان به بارزسانی مثل مهندس ایمان ادیب پور و مهندس مهدی کلهری و غیره اشاره کرد.

  قسمت پنجم: مجوز استانی بازرسی

  پس ازانکه سه شرکت بازرسی مجوز بازرسی آسانسوررادرسطح کشور اخذ کردند درسال 87 اتفاق  جالبی افتاد و آن این بودکه مجوز بازرسی آسانسور برای شرکتهای بازرسی دیگرکشوری صادرنشد بلکه شرکتها یی که موفق به گواهی بازرسی آسانسورشدند ومجوز شان دارای محدودیت استانی بودکه درآن سال چهار شرکت موفق به اخذ گواهی بازرسی، فنی آسانسورشدند که عبارت بودند از:

1.        شرکت بازرسی مهندسی اندیشه

2.        شرکت نوآوران کیفیت پارس

3.        شرکت معیارگسترصدر

4.        شرکت خدمات بازرسی بین المللی بخرد

که سه شرکت اول نامبرده فقط مجوز بازرسی آسانسور درسطح استان تهران را اخذ کردند و شرکت بازرسی بخرد توانست گواهی خود درچهار استان همجوار تهران یعنی استانهای قم، قزوین، سمنان و مرکزی دارای اعتبار ببیند که البته بعد ازیکسال موفق به اخذ مجوز بازرسی در سطح استان تهران نیز شد.

قسمت ششم: افراد تاثیر گزار با مجوز استانی

شرکت بازرسی مهندسی اندیشه در ابتدا راه کارش در بازرسی آسانسور با مدیریت مهندس حقانی آغاز کرد، حقانی برای جذب مشتری چند بازرس از بازرسان شرکت بازرسی مهندسی ایرانiei به شرکت بازرسی مهندسی اندیشه آورد.

شرکت بازرسی نوآوران کیفیت پارس بازرسی آسانسورش با مدیریت مهندس معصومی  آغاز کرد  ولی بر خلاف حقانی ترجیح داد از بازرسان جدید در سیستم بازرسی  آسانسور این شرکت استفاده کند. که از بازرسان قوی و سرشناس این مجموعه می توان به مهندس کاسبی اشاره کرد.

شرکت بازرسی معیار گستر صدر ، شرکت تعاونی است که سهامش به صورت تعاونی بین کارمندان سازمان استاندارد تقسیم شده عملا تا از قبل تقسیم کار بازرسی بصورت اینرنتی فعالیت چندانی در بازرسی آسانسور نداشت.

شرکت بازرسی بین المللی بخرد در ابتدا کارش زمانی مجوز بازرسی آسانسورچهار استان همجوار استان تهران داشت مهندس عبادی عهده دار سرپرستی بازرسی آسانسور این شرکت شد وپس از آنکه موفق به اخذ مجوز استان تهران شد، کم کم بازرسان شرکت بهستون صنعت نوین به این مجموعه اضافه شدند.

قسمت هفتم صدور سه مجوز دیگر بازرسی آسانسور

در بهمن سال88  شرکت بخرد توانست مجوز بازرسی آسانسور استان تهران را به دامنه کاری اش اضافه کند. شرکت SGS موفق به اخذ گواهی بازرسی آسانسور در استانهای تهران، اصفهان، خراسان، آذربایجان شرقی، هرمزگان، خوزستان در بهمن سال 88 شد.

مهندس احسان شمسی مدیریت واحد بازرسی آسانسور این شرکت را از ابتدا اخذ مجوز تا سال 89 عهده دار بود حضور ش باعث شد که اکثر بازرسان شرکت بازرسی مهندسی ایران IEI به شرکتSGS  آمدند و در ادامه راه مهندس ادیب پور از بازرسان بهستون صنعت نوین به مجموعه SGS اضافه شد.

شرکت تکین کو موفق به اخذ گواهی بازرسی آسانسور در بهمن ماه سال8 8 درسطح استانهای تهران، اصفهان، فارس، آذربایجان غربی شد.

قسمت هشتم: اداره کل استاندارد تهران سه بازرس را محروم کرد

در سال 89 رقابت ناسالم و هرج ومرج فراوانی در بازرسی آسانسور در سطح استان تهران ایجاد شد به طوری که در ارزیابی اداره کل استاندارد تهران از بازرسان ، سه بازرس آسانسور محروم شدند.

دلایل محرومیت بازرسان متخلف

 • در ازریابی یکی از بازرسان از سوی اداره کل استاندارد وتحقیقات صنعتی استان تهران به علت تخلف  در بازرسی یک سال محروم کرد.

 • محرومیت بازرس دوم: در پی گزارش شرکت SGS منبی بر تخلف بازرسش ، دومین بازرس محروم از سو ی استان تهران شد

 • محرومیت سومین بازرس: دخالت در مهر فروشی شرکتهای نصاب و عدم رعایت استاندارد 17020 و عدم اصل بی طرفی در بازرسی عامل محرومیت سومین بازرس شد .

  قسمت نهم : رقابت ناسالم و اینترنتی شدن بازرسی آسانسور

  تعدد شرکت های بازرسی که مجوز بازرسی آسانسور داشتند باعث شد که شرکتهای بازرسی آسانسور داشتند برای جذب مشتری دست به رقابت ناسالم بزنند که این موضوع باعث شد اداره کل استاندارد و تحقیقات استان برای حل این موضوع تصمیم گرفت و نظارت بیشتر کارهای بازرسی آسانسور راسا خود بازرسی آسانسور را بین شرکتهای بازرسی تقسیم تا کیفیت بازرسی نیز  بالا رود.

  برای انجام این کار و تسریع در امور بازرسی آسانسور ثبت نام بازرسی آسانسور از تاریخ 15/11/89 از طریق پایگاه مجازی اداره کل استاندارد اانجام می شود. پس از آن اداره  استاندارد استان تهران بر اساس امکانات شرکتهای بازرسی، کارهای بازرسی بین شرکتها میکند.

  سایر استانهایی که نیز تقسیم کار بازرسی آسانسور انجام می دهند، استان فارس، سمنان، قزوین، آذربایجان شرقی اردبیل و البرز هستند. و بزودی هم قرار است که تقسیم کار بازرسی آسانسور بین شرکت بازرسی آسانسور در کل کشور اجرایی شود.

  نوشته شده :توسط پيمان تبریزی

 •  


تعداد امتیازات: (57) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (4943)
کد خبر: 56

RSS comment feed نظرات ارسال شده

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.

ارسال نظر جدید

نام

ایمیل

وب سایت

ارتباط با ما
شرکت مهندسی سبا آسانبر نماینده انحصاری kone در ایران- آسانسور - پله برقی - رمپ - پیاده روی متحرک

بلوار اندرزگو ،خیابان وطن پور شمالی، پلاک 5

کد پستی: 36814-19378 

تلفن: 22234214

تلفن : 75986

فکس: 26769918 
 
 پست الکترونیک:  info@sabalift.com
  شرکت مهندسی سبا آسانبر نماینده انحصاری kone در ایران- آسانسور - پله برقی - رمپ - پیاده روی متحرک 
موقعیت شما: مقالات
Most of the replica watches uk steel belt watches can not be replica watches adjusted as long as the belt watch, but rolex replica also need to use a special tool to rolex replica uk remove the length of the strap adjustment.